Search results for Khovanshchina: Andrei Khovansky [Popov, Vladimir]
6 items found.

Search Results
[Met Performance] CID:283220
Khovanshchina {15}
Metropolitan Opera House; 01/24/1986
[Met Performance] CID:283250
Khovanshchina {16}
Metropolitan Opera House; 01/27/1986
[Met Performance] CID:283300
Khovanshchina {17}
Metropolitan Opera House; 02/1/1986
Broadcast
[Met Performance] CID:291760
Khovanshchina {23}
Metropolitan Opera House; 03/12/1988
[Met Performance] CID:291810
Khovanshchina {24}
Metropolitan Opera House; 03/17/1988
[Met Performance] CID:291850
Khovanshchina {25}
Metropolitan Opera House; 03/21/1988

Top of Page